Cảnh Giác Với Những Người Mạo Danh Là Thanh Tra Viên Của TDLR

Thanh tra viên của Cơ Quan Cấp Giấy Phép và Quản Lý Tiểu Bang Texas (Texas Department of Licensing and Regulation) sẽ không bao giờ yêu cầu hoặc nhận tiền trong bất kỳ trường hợp nào khi gọi điện, đến thăm hoặc tiến hành kiểm tra.

Các thanh tra viên thật sự của TDLR sẽ:

  • giới thiệu bản thân;
  • xuất trình thẻ ID của nhân viên Tiểu Bang Texas;
  • cung cấp thông tin liên lạc của họ khi được yêu cầu và
  • cung cấp danh thiếp TDLR của họ khi được yêu cầu.

Các thanh tra viên thật sự của TDLR không thể và sẽ không:

  • nhận khoản thanh toán phí cấp giấy phép;
  • yêu cầu nộp tiền phạt cho các vi phạm; hoặc
  • tính phí các cuộc thanh tra.

Nếu ai đó mạo danh nhân viên của TDLR tiếp cận hoặc gọi cho quý vị, vui lòng liên hệ với TDLR và cơ quan thực thi pháp luật ngay lập tức. Mạo danh công chức là trọng tội cấp độ ba ở Texas.